Tomohiro Yamazaki(Yamazaki Enka Manufacturing)

Works

Photo by Kiminari Onozato
MieshinGintenmetsu