Kiyoharu Tamura(Taiyodo Tamura Enka)

Works

Photo by Kiminari Onozato
MieshinHenkagiku
Photo by Kiminari Onozato
Butterflies swarming in flowers