Kiichiro Tabata(Shizutamaya)

Works

Photo by Kiminari Onozato
ShiyushinTeijiGiku