Noritaka Ogatsu(Marutamaya Ogatsu Enka)

Works

Photo by Kiminari Onozato
ShiniriNishikiKanmuriHanaguruma