Yoshikazu Konno (Kitanihon Hanabi Kogyo)

Works

Photo by Kiminari Onozato
KikyoshinKinpaSakiHoukoHenge
Photo by Kiminari Onozato
HakuginshinStainedglass