Saburo Horigome(Tsukuhoku Kako Horigome Enka)

Works

Photo by Kiminari Onozato
YaeshinBotanGinHappousaki