Nobuo Fujiwara(Shinshu Enka Industry)

Works

Photo by Kiminari Onozato
YeshinHenkagiku